EHW

posted on 12 Oct 2011 01:47 by barasureo
 

ชื่อ ไอมิส ยู(Imiss You)

วันเกิด 23/4 เลือดกรุ๊ป B

อายุ 17 สูง 140 หนัก 35

บ้าน เรเวนคลอ ชั้นปี 7 เลือดบริสุทธิ์

 
 
 
ชื่อ อควาเรียส ฟราเวอร์
อายุ 16 สูง 175 หนัก 60
บ้าน ฮัฟเฟิลพัฟ ชั้นปี 6 เลือดบริสุทธิ์
 
 
 ชื่อ ฟราว ฟราเวอร์
อายุ 14 สูง 162 หนัก 53
บ้าน สลิธีริน ชั้นปี 4 เลือดบริสุทธิ์
 
 
 
ชื่อ มูนไลท์ ฟราเวอร์
 
อายุ 13 สูง/หนัก 158/50
 
บ้าน กริฟฟินดอร์ ปี 2 เลือดบริสุทธิ์
 
ชื่อ ซอลซอล สเเตร์เคส
อายุ 11 สูง 141 หนัก 41
บ้าน เรเวนคลอ ชั้นปี 1 เลือดผสม